Orar clase gimnaziu si liceu, an scolar 2023-2024

Clasa a V-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MAT
DM
A6
Ed_TEH
LM
A6
BIO
BC
A6
ROM
UM
A6
GEO
AC
A6
Ma DES
LI
A6
SP
BM
TS_1
ROM
UM
A6
IST
BG
A6
REL
PI
A6
Mi MAT
DM
A6
ROM
UM
A6
GC
PL
A6
ENG
PV
A6
FRA
HG
A6
DG
PV
A6
Jo FRA
HG
A6
MUZ
PC
A6
MAT
DM
A6
ROM
UM
A6
TIC
LM
A6
Vi MAT
DM
A6
SP
BM
TS_1
ENG
PV
A6
ENG
PV
A6
IST
BG
A6

Clasa a V-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MAT
RM
A9
SP
BM
A9
ENG
PA
A9
GEO
AC
A9
DES
LI
A9
Ma ENG
PA
A9
ROM
IM
A9
MAT
RM
A9
REL
PI
A9
IST
OI
A9
SP
BM
A9
Mi ROM
IM
A9
ENG
PA
A9
IST
OI
A9
TIC
LM
A9
GC
PL
A9
Jo FRA
LA
A9
MAT
RM
A9
MUZ
PC
A9
ROM
IM
A9
BIO
MR
A9
Vi MAT
RM
A9
ROM
IM
A9
Ed_TEH
LM
A9
FRA
LA
A9
DG
OI
A9

Clasa a V-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ROM
IM
A7
SP
GC
TS_1
TIC
LM
A7
ENG
PG
A7
BIO
BC
A7
Ma ROM
IM
A7
MAT
DM
A7
REL
GM
A7
IST
OI
A7
Ed_TEH
LM
A7
MUZ
PC
A7
Mi IST
OI
A7
ROM
IM
A7
MAT
DM
A7
FRA
HG
A7
GEO
AI
A7
GC
PL
A7
Jo ROM
IM
A7
MAT
DM
A7
ENG
PG
A7
FRA
HG
A7
Vi ENG
PG
A7
MAT
DM
A7
SP
GC
S_sp
DES
LI
A7
DG
BC
A7

Clasa a VI-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MAT
AM
A5
ENG
MR
A5
ROM
IM
Ed_TEH
LM
A5
REL
PI
A5
Ma MAT
AM
A5
FIZ
CI
A5
ENG
MR
A5
BIO
MR
A5
ROM
IM
Mi MAT
AM
A5
DES
LI
A5
FRA
LA
A5
IST
OI
A5
GEO
AC
A5
ENG
MR
A5
Jo MAT
AM
A5
ROM
IM
DG
MR
A5
SP
TM
TS_2
TIC
MI
A5
MUZ
PC
A5
Vi SP
TM
S_sp
FIZ
CI
A5
FRA
LA
A5
ROM
IM
BIO
MR
A5
ES
BN
A5

Clasa a VI-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MAT
UL
A
ROM
AE
A
FRA
LA
A
REL
PI
A
DG
LM
A
Ma ROM
AE
A
MAT
UL
A
IST
BG
A
SP
TM
TS_2
BIO
BC
A
TIC
LM
A
Mi ROM
AE
A
ES
BN
A
MAT
UL
A
DES
LI
A
Ed_TEH
LM
A
SP
TM
S_sp
Jo MUZ
PC
A
ROM
AE
A
FIZ
BD
A
Ed_TEH
LM
A
ENG
PG
A
Vi MAT
UL
A
FIZ
BD
A
ENG
PG
A
BIO
BC
A
FRA
LA
A
GEO
MA
A

Clasa a VI-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu SP
GC
TS_1
ROM
UM
A4
ENG
PG
A4
BIO
BC
A4
MAT
UL
A4
Ed_TEH
LM
A4
Ma FRA
LA
A4
REL
GM
A4
MAT
UL
A4
MUZ
PC
A4
DG
MI
A4
TIC
MI
A4
Mi ROM
UM
A4
MAT
UL
A4
ES
BN
A4
BIO
BC
A4
FRA
LA
A4
GEO
AI
A4
Jo ENG
PG
A4
IST
BG
A4
ROM
UM
A4
MAT
UL
A4
FIZ
BD
A4
Vi ROM
UM
A4
DES
LI
A4
BIO
BC
A4
FIZ
BD
A4
SP
GC
A4

Clasa a VII-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ROM
BS
A13
TIC
MI
A13
CHI
LD
A13
MAT
RM
A13
DES
LI
A13
FRA
DE
A13
SP
TM
S_sp
Ma MAT
RM
A13
FIZ
BD
A13
ROM
BS
A13
TIC
MI
A13
ENG
MR
A13
BIO
MR
A13
Mi ROM
BS
A13
GEO
AC
A13
DG
TM
A13
LAT
FV
A13
REL
GM
A13
Ed_TEH
LM
A13
Jo FRA
DE
A13
ROM
BS
A13
CHI
LD
A13
MAT
RM
A13
IST
BG
A13
SP
TM
S_sp
Vi ENG
MR
A13
MAT
RM
A13
FIZ
BD
A13
ES
BN
A13
BIO
MR
A13
MUZ
PC
A13

Clasa a VII-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MAT
UL
A12
CHI
LD
A12
BIO
DC
A12
FIZ
BD
A12
ENG
VI
A12
SP
TM
A12
REL
PI
A12
Ma MAT
UL
A12
DES
LI
A12
DG
PI
A12
FRA
PI
A12
MUZ
PC
A12
SP
TM
A12
Mi ES
BN
A12
BIO
DC
A12
IST
BG
A12
MAT
UL
A12
ROM
HI
A12
FRA
PI
A12
Jo CHI
LD
A12
ROM
HI
A12
MAT
UL
A12
LAT
HI
A12
ROM
HI
A12
ENG
VI
A12
Vi GEO
MA
A12
ROM
HI
A12
ROM
HI
A12
TIC
LM
A12
FIZ
BD
A12
Ed_TEH
LM
A12

Clasa a VII-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu LAT
AE
A11
ROM
AE
A11
MAT
RM
A11
CHI
CE
A11
BIO
DC
A11
FRA
LA
A11
ENG
PA
A11
Ma REL
GM
A11
MAT
RM
A11
FIZ
BD
A11
ROM
AE
A11
ROM
AE
A11
DG
AE
A11
Mi BIO
DC
A11
SP
TM
TS_1
ROM
AE
A11
ENG
PA
A11
FIZ
BD
A11
FRA
LA
A11
Jo MAT
RM
A11
CHI
CE
A11
TIC
LM
A11
IST
BG
A11
SP
TM
TS_1
GEO
AI
A11
Vi MAT
RM
A11
DES
LI
A11
ROM
AE
A11
ES
BN
A11
MUZ
PC
A11
Ed_TEH
LM
A11

Clasa a VIII-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu BIO
BC
A14
MAT
DM
A14
ENG
VI
A14
SP
GC
TS_2
GEO
AI
A14
FIZ
BD
A14
Ma CHI
CE
A14
ROM
HI
A14
ROM
HI
A14
MAT
DM
A14
FRA
PI
A14
IST
BG
A14
Mi DG
HI
A14
REL
PI
A14
ROM
HI
A14
DES
LI
A14
GEO
AI
A14
IST
BG
A14
ES
BN
A14
Jo MAT
DM
A14
FIZ
BD
A14
ROM
HI
A14
CHI
CE
A14
MUZ
PC
A14
Ed_TEH
LM
A14
Vi TIC
MI
A14
FRA
PI
A14
MAT
DM
A14
ROM
HI
A14
ENG
VI
A14
SP
GC
TS_1

Clasa a VIII-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu GEO
MA
A15
CHI
CE
A15
ROM
UM
A15
FRA
LA
A15
FIZ
BD
A15
DG
LA
A15
Ma DES
LI
A15
MAT
DM
A15
CHI
CE
A15
SP
BM
TS_1
ROM
UM
A15
IST
BG
A15
BIO
BC
A15
Mi FRA
LA
A15
MAT
DM
A15
ENG
PV
A15
FIZ
BD
A15
ES
BN
A15
IST
BG
A15
Jo Ed_TEH
LM
A15
ROM
UM
A15
REL
PI
A15
MUZ
PC
A15
MAT
DM
A15
Vi ROM
UM
A15
BIO
BC
A15
GEO
MA
A15
SP
BM
TS_1
MAT
DM
A15
ENG
PV
A15
TIC
MI
A15

Clasa a VIII-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MAT
PP
A10
DES
LI
A10
GEO
AC
A10
FIZ
BD
A10
ENG
PG
A10
MUZ
PC
A10
Ma GEO
AC
A10
CHI
CR
A10
ROM
AE
A10
REL
GM
A10
SP
TM
S_sp
DG
GM
A10
Mi IST
OM
A10
ROM
AE
A10
MAT
PP
A10
SP
TM
TS_2
BIO
DC
A10
FRA
HG
A10
Jo IST
OM
A10
ROM
AE
A10
Ed_TEH
LM
A10
FRA
HG
A10
ENG
PG
A10
CHI
CR
A10
FIZ
BD
A10
Vi ROM
AE
A10
ENG
PG
A10
MAT
PP
A10
MAT
PP
A10
TIC
MI
A10
ES
BN
A10

Clasa a IX-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ENG
VI
B6
GEO
AC
B6
FIZ
CI
B6
TIC
TM
B6
MUZ
PC
B6
ENG
VI
B6
Ma TIC
TM
B6
ROM
PI
B6
MAT
SA
B6
FRA
RA
B6
LOG
IF
B6
LAT
FV
B6
Mi DES
LI
B6
BIO
BC
B6
GEO
AC
B6
ROM
PI
B6
IST
OI
B6
SP
BM
TS_2
Jo FIZ
CI
B6
ROM
PI
B6
REL
ME
B6
CHI
CR
B6
ENG
VI
B6
MAT
SA
B6
Vi IST
OI
B6
FRA
RA
B6
LOG
IF
B6
ENG
VI
B6
ROM
PI
B6
DG
VI
B6

Clasa a IX-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ROM
UM
B10
TIC
MI
B10
ENG
MR
B10
MUZ
PC
B10
BIO
MR
B10
GEO
AC
B10
Ma ENG
MR
B10
ROM
UM
B10
FRA
RA
B10
LOG
IF
B10
DES
LI
B10
MAT
SA
B10
Mi FIZ
CI
B10
IST
OM
B10
LAT
FV
B10
ENG
MR
B10
SP
BM
S_sp
GEO
AC
B10
Jo IST
OM
B10
FIZ
CI
B10
CHI
CR
B10
MAT
SA
B10
ROM
UM
B10
REL
ME
B10
Vi DG
OM
B10
ROM
UM
B10
TIC
MI
B10
FRA
RA
B10
FRA
RA
B10
LOG
IF
B10

Clasa a IX-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu SP
BM
S_sp
MUZ/DES
PC,LI
B
FIZ
CI
B7
INF
CE,TM
B7
MAT
UL
B7
BIO
DC
B7
TIC
TM
L_2
Ma CHI
CR
B7
DG
TM
B7
INF
CE,TM
B7
ROM
HI
B7
FRA
RA
B7
LOG
IF
B7
Mi INF
TM
B7
FIZ
CI
B7
ENG
MR
B7
ROM
HI
B7
MAT
UL
B7
BIO
DC
B7
Jo ROM
HI
B7
MAT
UL
B7
FIZ
CI
B7
ENG
MR
B7
REL
ME
B7
CHI
CR
B7
Vi TIC
TM
L_1
ROM
HI
B7
INF
CE,TM
L_1
MAT
UL
B7
IST
BG
B7
GEO
AI
B7
FRA
RA
B7

Clasa a IX-a D

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MUZ/DES
PC,LI
B
MAT
PP
B
TIC
MI
B
GEO
AI
B
INF
MI
B
CHI
CE
B
Ma ROM
PI
B
REL
PI
B
FIZ
RF
B
SP
BD
S_sp
CHI
CE
B
FRA
RA
B
Mi MAT
PP
B
IST
BG
B
BIO
BC
B
FIZ
RF
B
ENG
PV
B
ROM
PI
B
Jo ROM
PI
B
MAT
PP
B
DG
AI
B
TIC
MI
B
CHI
CE
B
FIZ
RF
B
Vi FRA
RA
B
BIO
BC
B
ROM
PI
B
LOG
IF
B
MAT
PP
B
ENG
PV
B

Clasa a IX-a E

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ROM
BS
B8
ROM
BS
B8
MAT
PP
B8
ENG
PA
B8
TIC
TM
B8
CHI
LD
B8
Ma FRA
DE
B8
FIZ
RF
B8
LOG
IF
B8
ROM
BS
B8
DG
BS
B8
REL
PI
B8
Mi FRA
DE
B8
MAT
PP
B8
FIZ
RF
B8
GEO
AC
B8
ENG
PA
B8
BIO
MR
B8
Jo MAT
PP
B8
CHI
LD
B8
ROM
BS
B8
CHI
LD
B8
FIZ
RF
B8
BIO
MR
B8
Vi TIC
TM
B8
INF
MI
B8
IST
OI
B8
SP
GC
B8
MUZ/DES
PC,LI
B8
MAT
PP
B8

Clasa a X-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ENG
MR
B2
TIC
TM
B2
CHI
LD
B2
ROM
IM
B2
LAT
IM
B2
PSH
MS
B2
Ma FIZ
CI
B2
IST
OI
B2
ROM
IM
B2
ENG
MR
B2
MAT
SA
B2
PSH
MS
B2
Mi BIO
BC
B2
FRA
LA
B2
SP
BM
S_sp
EA
PA
B2
ENG
MR
B2
IST
OI
B2
Jo MAT
SA
B2
GEO
AI
B2
ROM
IM
B2
REL
ME
B2
DG
IM
B2
ENG
MR
B2
Vi ROM
IM
B2
FIZ
CI
B2
FRA
LA
B2
IST
OI
B2
MUZ/DES
PC,LI
B8
GEO
AI
B2

Clasa a X-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu SP
BM
B9
ROM
PI
B9
BIO
DC
B9
CHI
CE
B9
ENG
VI
B9
GEO
AI
B9
Ma PSH
IF
B9
FRA
PI
B9
MUZ/DES
PC,LI
B3
MAT
SA
B9
FIZ
RF
B9
IST
OI
B9
Mi LAT
FV
B9
IST
OI
B9
ROM
PI
B9
FRA
PI
B9
FIZ
RF
B9
EA
PA
B9
Jo DG
PI
B9
REL
PI
B9
ROM
PI
B9
ENG
VI
B9
MAT
SA
B9
TIC
MI
B9
Vi FRA
PI
B9
IST
OI
B9
ENG
VI
B9
GEO
AI
B9
PSH
IF
B9
ROM
PI
B9

Clasa a X-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu FIZ
CI
B3
MAT
CA
B3
GEO
AI
B3
INF
MI,CE
B3
CHI
CE
B3
BIO
DC
B3
Ma ROM
HI
B3
MAT
CA
B3
MUZ/DES
PC,LI
B3
CHI
CE
B3
SP
BM
B3
ENG
MR
B3
Mi INF
MI,CE
L_2
ROM
HI
B3
FRA
PI
B3
FIZ
CI
B3
BIO
DC
B3
EA
PA
B3
REL
GM
B3
Jo TIC
CE
L_1
INF
CE
L_1
MAT
CA
B3
IST
BG
B3
FIZ
CI
B3
ENG
MR
B3
PSH
MS
B3
Vi DG
CA
B3
MAT
CA
B3
FRA
PI
B3
INF
MI,CE
B3
ROM
HI
B3
SP
BM
TS_2

Clasa a X-a D

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ROM
PI
B4
MAT
UL
B4
MUZ/DES
PC,LI
B4
CHI
LD
B4
CHI
LD
B4
ENG
PG
B4
Ma TIC
CE
B4
PSH
IF
B4
SP
BD
S_sp
FIZ
RF
B4
BIO
MR
B4
FRA
PI
B4
Mi MAT
UL
B4
SP
BD
B4
FRA
PI
B4
REL
GM
B4
ROM
PI
B4
DG
RF
B4
Jo MAT
UL
B4
FIZ
RF
B4
FIZ
RF
B4
BIO
MR
B4
CHI
LD
B4
ENG
PG
B4
Vi EA
IC
B4
MAT
UL
B4
INF
CE
B4
ROM
PI
B4
GEO
MA
B4
IST
BG
B4

Clasa a X-a E

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu MAT
CA
B5
ROM
IM
B5
MUZ/DES
PC,LI
B4
FRA
DE
B5
ENG
PA
B5
DG
MR
B5
Ma MAT
CA
B5
TIC
CE
B5
CHI
CE
B5
ROM
IM
B5
REL
GM
B5
FIZ
RF
B5
Mi PSH
MS
B5
FIZ
RF
B5
ROM
IM
B5
SP
BM
B5
BIO
MR
B5
ENG
PA
B5
Jo MAT
CA
B5
FRA
DE
B5
CHI
CE
B5
FIZ
RF
B5
GEO
AI
B5
IST
BG
B5
Vi INF
CE
B5
EA
IC
B5
MAT
CA
B5
ROM
IM
B5
SP
BM
TS_2
BIO
MR
B5

Clasa a XI-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu LAT
FV
B6
FRA
PI
B6
ROM
BS
B6
IST
OM
B6
IST
OM
B6
DES
LI
B6
Ma IST
OM
B6
ENG
PG
B6
ENG
PG
B6
DG
PG
B6
GEO
AI
B6
ST
CR
B6
Mi SP
GC
TS_2
MUZ
PC
B6
ROM
BS
B6
ENG
PG
B6
ENG
PG
B6
Lit_U
BS
B6
Jo LAT
FV
B6
SOC
IF
B6
FRA
PI
B6
TIC
CE
B6
ROM
BS
B6
ENG
PG
B6
Vi ROM
BS
B6
REL
PI
B6
IST
OM
B6
ECO
PA
B6
FRA
PI
B6
ENG
PG
B6

Clasa a XI-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu SOC
IF
B10
ENG
PV
B10
IST
OM
B10
ECO
PA
B10
MAT
DM
B10
SP
GC
B10
Ma FRA
HG
B10
ENG
PV
B10
GEO
AC
B10
IST
OM
B10
DG
AC
B10
MAT
DM
B10
Mi MUZ
PC
B10
SP
GC
S_sp
TIC
MI
B10
TIC
MI
B10
IST
OM
B10
ROM
AE
B10
Jo GEO
AC
B10
ENG
PV
B10
SOC
IF
B10
ROM
AE
B10
IST
OM
B10
FRA
HG
B10
Vi GEO
AC
B10
GEO
AC
B10
REL
PI
B10
IST
OM
B10
ECO
PA
B10
ROM
AE
B10

Clasa a XI-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu IST
BG
B7
IST
BG
B7
GEO
MA
B7
FRA
PI
B7
ECO
PA
B7
MAT
PP
B7
Ma ENG
VI
B7
INF
CE
B7
INF
CE
B7
MAT
PP
B7
MAT
PP
B7
DG
CE
B7
Mi ENG
VI
B7
INF
TM,CE
B7
INF
TM,CE
B7
FIZ
CI
B7
ROM
UM
B7
ROM
UM
B7
Jo SP
BM
S_sp
INF
TM,CE
B7
INF
CE
B7
FIZ
CI
B7
INF
CE
B7
MAT
PP
B7
Vi REL
PI
B7
CHI
CE
B7
BIO
DC
B7
FRA
PI
B7
ROM
UM
B7
FIZ
CI
B7

Clasa a XI-a D

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu IST
OM
B
FIZ
RF
B
ECO
PA
B
ROM
PI
B
DES
LI
B
DG
RM
B
Ma FIZ
RF
B
ENG
VI
B
CHI
LD
B
MAT
RM
B
ROM
PI
B
FRA
LA
B
Mi TIC
CE
B
CHI
LD
B
MAT
RM
B
MAT
RM
B
ENG
VI
B
REL
PI
B
Jo TIC
CE
B
SP
BM
B
SP
BM
TS_1
BIO
DC
B
ROM
PI
B
FRA
LA
B
Vi FIZ
RF
B
CHI
LD
B
GEO
AC
B
MAT
RM
B
BIO
DC
B
IST
OM
B

Clasa a XI-a E

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu FIZ
RF
B8
ECO
PA
B8
FRA
PI
B8
GEO
MA
B8
MAT
RM
B8
ROM
PI
B8
Ma TIC
CE
B8
BIO
DC
B8
FIZ
RF
B8
ROM
PI
B8
MAT
RM
B8
ENG
PA
B8
Mi CHI
LD
B8
MAT
RM
B8
SP
GC
S_sp
TIC
CE
B8
REL
PI
B8
IST
OM
B8
Jo DG
PA
B8
ENG
PA
B8
BIO
DC
B8
IST
OM
B8
CHI
LD
B8
ROM
PI
B8
Vi ENG
PA
B8
BIO
DC
B8
FIZ
RF
B8
CHI
LD
B8
MAT
RM
B8
FRA
PI
B8

Clasa a XII-a A

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu FRA
RA
B2
IST
OM
B2
ENG
PV
B2
FIL
IF
B2
SP
BD
TS_2
DG
BD
B2
Ma IST
OM
B2
ENG
PV
B2
GEO
AC
B2
ENG
PV
B2
ROM
HI
B2
Mi FIL
IF
B2
TIC
MI
B2
ST
LD
B2
FRA
RA
B2
ROM
HI
B2
SP
BD
TS_2
Jo ENG
PV
B2
GEO
AC
B2
FRA
RA
B2
FIL
IF
B2
ROM
HI
B2
LAT
HI
B2
Vi IST
OM
B2
IST
OM
B2
REL
ME
B2
ROM
HI
B2
Lit_U
HI
B2
DES
LI
B2

Clasa a XII-a B

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu ENG
PV
B9
FRA
RA
B9
IST
OI
B9
IST
OI
B9
FIL
IF
B9
MAT
DM
B9
Ma ENG
PV
B9
GEO
AI
B9
GEO
AI
B9
ENG
PV
B9
ROM
IM
B9
ROM
IM
B9
Mi FRA
RA
B9
SS
IF
B9
FIL
IF
B9
SP
BD
B9
TIC
MI
B9
MAT
DM
B9
Jo FRA
RA
B9
IST
OI
B9
IST
OI
B9
FRA
RA
B9
FIL
IF
B9
ROM
IM
B9
Vi REL
ME
B9
DES
LI
B9
DES
LI
B9
DG
LI
B9
IST
OI
B9

Clasa a XII-a C

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu REL
GM
B3
BIO
MR
B3
FIL
IF
B3
ROM
BS
B3
MAT
CA
B3
ENG
MR
B3
INF
TM
L_1
Ma GEO
AI
B3
MAT
CA
B3
MAT
CA
B3
FIZ
CI
B3
DG
CI
B3
INF
TM
B3
SP
BD
TS_2
Mi INF
TM
B3
BIO
MR
B3
FIZ
CI
B3
ROM
BS
B3
INF
TM
B3
FRA
DE
B3
Jo INF
TM
B3
MAT
CA
B3
MAT
CA
B3
IST
OI
B3
FIZ
CI
B3
FRA
DE
B3
Vi CHI
CE
B3
ROM
BS
B3
ROM
BS
B3
INF
TM
L_1
INF
TM
B3
ENG
MR
B3

Clasa a XII-a D

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu FRA
PI
B4
FIL
IF
B4
MAT
CA
B4
FIZ
RF
B4
ROM
AE
B4
IST
OM
B4
Ma BIO
DC
B4
FIZ
RF
B4
ENG
VI
B4
GEO
AI
B4
MAT
CA
B4
CHI
CE
B4
Mi DG
CE
B4
CHI
CE
B4
ENG
VI
B4
ENG
VI
B4
SP
BD
B4
TIC
TM
B4
Jo BIO
DC
B4
FRA
PI
B4
TIC
TM
B4
MAT
CA
B4
ROM
AE
B4
ROM
AE
B4
Vi REL
ME
B4
FIZ
RF
B4
CHI
CE
B4
BIO
DC
B4
MAT
CA
B4

Clasa a XII-a E

Day 7:40 8:40 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:25 15:25 16:25 17:20 18:15
Lu BIO
MR
B5
REL
GM
B5
BIO
MR
B5
MAT
CA
B5
ROM
BS
B5
GEO
MA
B5
Ma DG
LD
B5
CHI
LD
B5
IST
OM
B5
MAT
CA
B5
ENG
PA
B5
SP
BD
TS_2
Mi BIO
MR
B5
FRA
RA
B5
BIO
MR
B5
CHI
LD
B5
ROM
BS
B5
FIZ
CI
B5
Jo FIL
IF
B5
FRA
RA
B5
FIZ
CI
B5
TIC
TM
B5
MAT
CA
B5
ROM
BS
B5
Vi ENG
PA
B5
CHI
LD
B5
ROM
BS
B5
FIZ
CI
B5
MAT
CA
B5